بررسی اثر پیامدهای ناشی از شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 استادیار گروه تربیت‌بدنی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

10.22084/smms.2021.23971.2832

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کووید-19 بر صنعت ورزش می‌باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی و همچنین برخی مدیران اجرایی سازمان‌های ورزشی (هیئت‌های ورزشی، ادارات ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی، تولیدکننده‌های ورزشی) که این افراد، به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (33 گویه و در قالب دو کد محوری پیامدهای مثبت و منفی) در بین کلیة متخصصین ورزشی و فعالین اقتصادی ورزشی در کشور توزیع گردید (384 نفر). از شاخص‌های کشیدگی و چولگی به‌منظور بررسی توزیع داده‌ها (طبیعی و یا غیرطبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24، Smart PLS نسخه 2.0 و نرم‌افزار Max QDA نسخه Pro استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی و ورزشی از پیامدهای منفی ناشی از شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش می‌باشد همچنین عوامل مدیریتی، ورزشی و اقتصادی از پیامدهای مثبت آن می‌باشد. امید است با در نظر گرفتن هر یک از پیامدهای مثبت و منفی شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش، راهکارهایی متناسب با این عوامل توسط مدیران ورزش کشور، در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات