طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش کیفیت وب‌سایت‌های خبری ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22084/smms.2021.24169.2850

چکیده

امروزه وب‌سایت‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای دسترسی به اطلاعات و اخبار ورزشی مدنظر می‌باشند و سنجش مؤثر کیفیت در جهت پاسخگویی به نیاز کاربران، نخستین گام ضروری برای ارتقای عملکرد آن‌هاست؛ لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش کیفیت وب‌سایت‌های خبری ورزشی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود که با هدف توسعه‌ای- کاربردی انجام پذیرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل کاربران سایت‌های خبری ورزشی بود که به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس گزینش گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری پژوهش، تحلیل عاملی مرتبه دوم مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ضرایب رگرسیونی مولفه‌های مدل پیشنهادی شامل محتوا (781/0)، حمایت کاربر (603/0)، سادگی و سهولت استفاده (429/0)، جذابیت (699/0) و ویژگی‌های فنی (673/0) معنادار بود و یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی بیانگر تایید اهمیت عوامل بررسی شده در قالب مدل مفهومی پژوهش بود. در نظر گرفتن شاخص‌های شناسایی شده در طراحی و مدیریت سایت‌های خبری ورزشی، می‌تواند تضمین کنندۀ کیفیت و در نهایت رضایت مخاطبان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات