ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری ارزش های مصرف کننده و ویژگی های درک شده محصول در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه تربیت بدنی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

10.22084/smms.2021.22750.2700

چکیده

مصرف و خرید مفاهیمی آغشته به ارزش هستند و مصرف کنندگان در زندگی روزمره شان تحت تاثیر ارزش های خود قرار میگیرند. هدف پژوهش حاضر اعتباریابی مقیاس ارزش های مصرف کننده و ارزش های درک شده محصول در ورزش بود. 437 مصرف کننده ورزشی با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس مقیاس ارزش های مصرف کننده در برابر ویژگی های درک شده محصول را بصورت داوطلبانه تکمیل کردند. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان از حضور 13 عامل داشت که هشت مورد از آنها بعنوان عوامل ارزش های مصرف کننده (تایید اجتماعی، بلندپروازی، سنت، لذت جویی، زیاده خواهی، رهایی، شان و شادمانی) و پنج مورد نیز بعنوان عوامل ویژگی های درک شده محصول (کیفیت، نوستالژی، ظاهر زیبا، قیمت و ساخت) دسته بندی شدند. این سیزده عامل در مجموع 75% واریانس کلی را تبیین میکنند. همچنین یافته های تحلیل عامل تأییدی نشان داد که مدل سیزده عاملی برازش مناسبی (RMSEA=0.05) با داده ها دارد. بنابراین با شناخت ارزش ها و ویژگی های مورد انتظار مصرف کنندگان هنگام خرید و انتخاب محصولات، میتوان بازار هدف مورد نظر خود را دقیقتر انتخاب کرده و جایگاه مناسبی در آن بازار هدف کسب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات