تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق رهبری کوانتومی با استفاده از رویکرد ساختاری- تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

10.22084/smms.2021.23383.2766

چکیده

ثروت اصلی هر سازمانی نیروی انسانی آن است که باید با هم ارتباطاتی پویا داشته باشند، این ارتباطات در سازمان ایجاد نخواهد شد مگر اینکه مدیران سازمان، سبک های نوین مدیریتی را پیاده کنند. بنابراین هدف از این پژوهش تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق رهبری کوانتومی با استفاده از رویکرد ساختاری- تفسیری بود. پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، 890 نفر بودند که کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان را در سال 1399 شامل می شدند. نمونه آماری طبق جدول جی مورگان 269 نفر بودند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و به صورت داوطلبانه بود. از پرسشنامه‌های رهبری کوانتومی، توانمندسازی و ساختاری-تفسیری استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری هوشمند حداقل مربعات جزئی و بسته نرم افزاری برای علوم اجتماعی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد رهبری کوانتومی و توانمندسازی کارکنان در حد مطلوبی می باشد. همچنین، مولفه‌های اعتماد، احساس تاثیرگذاری و شایستگی از توانمندسازی و هفت مولفه رهبری کوانتومی در سطح اول مدل، بر مولفه های استقلال و احساس معناداری از مولفه‌های توانمندسازی در سطح دوم تاثیرگذار می باشند. بنابراین، می توان گفت که به هر میزان که رهبری کوانتومی در وزارت ورزش قوی تر باشد می توان انتظار داشت سطح توانمندسازی نیز افزایش نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات