تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اراک

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.

10.22084/smms.2019.15802.2167

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان همدان بود. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان اصلی این هیات ورزشی بودند که 170 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده-ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شدند. داده‌ها از طریق ماتریس‌های SWOT، ارزیابی عوامل راهبردی‌، TOWS، QSPM و آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این هیات دارای 10 قوت و 13 ضعف است و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می‌باشد. بر این اساس، 8 راهبرد WO، 7 راهبرد SO، 3 راهبرد ST و 1 راهبرد WT برای آن تدوین گردید. لیکن، چون این هیات از نظر راهبردی در موقعیت WO قرار داشت، راهبردهای WO آن اولویت‌بندی شدند. بعلاوه، به تدوین بیانیه‌های رسالت و چشم‌انداز، ارزش‌های محوری، حوزه‌های کلیدی عملکرد و اهداف بلندمدت آن مبادرت گردید. در مجموع، از نظر محیط درونی هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان در موضع ضعف و از نظر محیط بیرونی دارای فرصت است. از این رو، پیشنهاد می‌شود این هیات ابتدا راهبردهای WO و سپس سایر راهبردها را در قالب برنامه‌های عملیاتی مناسب اجرا نماید.

کلیدواژه‌ها