مدل‌یابی روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش، انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 استادیار گروه مدیریت ورزش،دانشگاه تربیت مدرس،

3 دانشگاه تربیت مدرس

10.22084/smms.2019.19830.2430

چکیده

رشد مداوم گردشگری ورزشی آن را به یکی از محبوب‌ترین صنایع اوقات فراغت و بازار گردشگری تبدیل کرده است. هدف تحقیق حاضر تدوین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها از نوع ‌توصیفی- همبستگی بود. جامعه‌آماری تحقیق، تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال (استقلال خوزستان و پرسپولیس) بودند. تعداد 381 نفر از تماشاگران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به روش نمونه‌گیری دردسترس پرسشنامه‌ها در میان نمونه توزیع گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه لی (2009) با 5 متغیر (انگیزه، نگرش، تصویر از مقصد، رضایت و رفتار‌آتی) و 31 گویه بود، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط 10 نفر از صاحب‌نظران بررسی شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Smart PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد 40 درصد از تغییرات رضایت و 42 درصد از تغییرات رفتارآتی از طریق تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه قابل تبیین است. همچنین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی از برازش کافی و مطلوبی برخوردار بود (061/0 SRMR). نتایج تحقیق نشان داد؛ وجود انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد مناسب توسط گردشگرن ورزشی، رضایت و رفتارآتی را به دنبال دارد. وجود ادراک مثبت از انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد ازگردشگری؛ رضایت و وفاداری بیشتری را به رفتار آتی برای گردشگران ورزشی به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها