تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی بر خلاقیت فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استاد دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استادیار دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22084/smms.2019.18459.2341

چکیده

هدف از انجام تحقیق تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات ، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی بر خلاقیت فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان می‌باشند. که تعداد 246 نفر به عنوان نمونه های آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های: قابلیت های فن آوری اطلاعات چانوپاس و همکاران (2006)، سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (1996)، عدالت سازمانی چستر و همکاران (2007) و خلاقیت فردی رندسیپ (2009) استفاده شد. جهت آزمون الگوی تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سازمان یادگیرنده، فن آوری اطلاعات و عدالت سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان و مولفه های آن ها ارتباط چندگانه وجود دارد. بین سازمان یادگیرنده، فن آوری اطلاعات و عدالت سازمانی با خلاقیت فردی کارکنان رابطه علی وجود دارد. همچنین نتایج برازش الگو نشان داد که مقدار شاخص های TLI و CFI بالاتر از 95/0 و نشان از برازش عالی الگو دارد. با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر می‌تواند به مدیران ذیربط وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شود مسیر پیشرفت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی را هموار نموده تا بتوان در جهت رشد و توسعه خلاقیت فردی کارکنان گام برداشت.

کلیدواژه‌ها