تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 استادیار

3 دانشگاه ارومیه

10.22084/smms.2018.17032.2236

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، به تعداد 230 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، انتخاب شدند. و منظور از طبقات -کارشناسان(رسمی و قرار دادی) – و مدیران(مدیران بخش ها، معاونین، و روسای گروه ها) می باشند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت بهره گیری شد. روایی همگرا(تحلیل عاملی تأئیدی مرتبه اول) برای تأئید روایی سؤال های پرسشنامه های مذکور استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه ظرفیت جذب93/0، برای پرسشنامه حکمرانی سازمانی 98/0، برای پرسشنامه سایش اجتماعی 94/0 و برای پرسشنامه رفتار نوآورانه 90/0 بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار های اس. پی. اس. اس نسخه 88و آموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین ظرفیت جذب با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین حکمرانی سازمانی با رفتار نوآورانه تاثیر مثبت بسیار ضعیفی وجود دارد. بین سایش اجتماعی با رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها