.نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی‌گیران نخبه ایران.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه تربیت بدنی و عضوء هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 هیات علمی دانشگاه آزاد همدان

10.22084/smms.2018.16328.2204

چکیده

چکیده
هدف از انجام این تحقیق نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی‌گیران نخبه ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشتی گیران حاضر در نیمه اول سال 1396 در اردوی تیم ملی می باشد، که تعداد آنها 156 نفر بود. به علت محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه ‎ها با جامعه آماری برابر در نظر گرفته شد. در جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی لان و همکاران (2009)، سبک رهبری چلادورای (1980)، انگیزش موفقیت رابرتز و ترشو(1998) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد. پایایی ترکیبی پرسشنامه ها به ترتیب71/0، 74/0، 70/0 و 81/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر آزمون کلموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته های تحقیق نشان داد که ضریب تاثیر هوش هیجانی مربیان در انگیزش موفقیت (925/0β=)، در تعهد (799/0β=) و سبک حمایت اجتماعی مربیان در انگیزش موفقیت (837/0β=)، در تعهد (817/0β=) و سبک بازخورد مثبت مربیان در انگیزش موفقیت (668/0β) و در تعهد (639/0 β=) در سطح آلفای 05/0=α معنی دار بوده است لذا می‌توان گفت که هوش هیجانی و سبک های رهبری ذکر شده در انگیزش موفقیت و تعهد ورزشی کشتی‌گیران نخبه ایران تاثیر معنی داری دارد .

کلیدواژه‌ها