اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت های رفتاری تماشاگران فوتبال با میانجیگری رضایت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

3 کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه کردستان

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشگاه کردستان

10.22084/smms.2019.15909.2171

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت‌های رفتاری با میانجیگری رضایت تماشاگران فوتبال است. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود که 384 نفر از تماشاگران شهرآورد تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های جو استادیوم‌، رضایت و نیات رفتاریتی تماشاگران از چن وهمکاران (20۱۳) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. برای آزمون فرضیات نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
یافته‌ها نشان دادند که رضایت تماشاگر تأثیر ابعاد جو استادیوم ورزشی را بر رفتار تماشاگران و هواداران در آینده را میانجی گری می کند. ابعاد جو استادیوم ورزشی به ترتیب عملکرد تیم، تسهیلات، تجهیزات الکترونیک، کارکنان حرفه‌ای، رقابت تیم، سرگرمی، اشتیاق تماشاگران، رفتار تماشاگران، گروه تشویق‌کننده‌ها و آداب و رسوم تیم بیشترین تأثیر را در رضایت تماشاگران به صورت مستقیم و همچنین بر نیات رفتاری آنان به صروت غیر مستقیم داشتند. مدیران استادیوم-های ورزشی باید با ایجاد جوی مثبت در استادیوم‌ها و افزایش تجربه حضور و رضایت تماشاگران، از طریق توسعه و مدیریت عناصر مختلف جو استادیوم ورزشی، از جمله؛ تسهیلات مناسب و تجهیزات الکترونیک با کسب رضایت تماشاگران از پیامدهای نیات رفتاری آنان برخوردار گردند.

کلیدواژه‌ها