طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه محقق اردبیل

2 دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران

10.22084/smms.2018.13441.2034

چکیده

هدف از این تحقیق طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM بود. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اعضای شورای راهبری ورزش دانشگاه بودند. اعضای شورای راهبری شامل رئیس و 2نفر از معاونین دانشگاه، رئیس و 2نفر از کارشناسان مدیریت تربیت بدنی، و 3نفر از اعضای هیات علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه بودند. استراتژی های ورزش دانشگاه در جلسات شورای راهبری مشتمل بر 9 هدف تعیین و در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت. برای طراحی نقشه استراتژی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. مدل ساختاری تفسیری ، یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه ای از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی می شوند. مدل نهایی چگونگی ارتباط بین اهداف استراتژیک را در چهار سطح نشان داد. طراحی این نقشه تسهیلگر پیاده سازی استراتژی ها جهت دستیابی به توسعه سبک زندگی سالم و فعال در دانشجویان می باشد.

کلیدواژه‌ها