بررسی اثر ظرفیت جذب بالقوه ، ظرفیت جذب تحقق یافته و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه ارومیه

2 استادیار

3 دانشگاه ارومیه

10.22084/smms.2019.17623.2269

چکیده

هدف از این تحقیق ، بررسی اثر ظرفیت جذب و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. و منظور از طبقات -کارشناسان(رسمی و قرار دادی) – و مدیران(مدیران بخش ها، معاونین، و روسای گروه ها) می باشند. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت بهره گیری شد. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد ظرفیت جذب (زاهارا و جورج (2002) ؛ جانسن ، ون دن بوش و والبردا (2005) ، تسهیم دانش (دی وریس ، ون دن هاف و دی ریدر(2006) ، و رفتار نوآورانه(اسکات و بروس ، 1994) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار آموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین ظرفیت جذب و تسهیم دانش با رفتار نوآورانه رابطه مستقیم (مثبت و معناداری) وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در سازمان های ورزشی هر اندازه جذب دانش و بهره برداری از آن و تسهیم دانش بهبود یابد باعث ارتقاء رفتار نوآورانه کارکنان می شود. مدیران باید با فراهم کردن زمینه های جذب دانش خارجی و به اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان ، باعث بروز رفتارهای نوآورانه کارکنان و بهبود عملکرد سازمان های ورزشی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات