موضوعات = اوقات فراغت
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی وضعیت موجود و اثر بخشی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری شهر تبریز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-42

سعید نیکوخصلت؛ یعقوب بدری آذرین؛ احد شاهین؛ سعید فتح اللهی؛ مریم فریدفتحی


2. نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین حمایت اجتماعی و مشارکت در فعالیت بدنی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-71

مریم آقاخانبابائی؛ سید امیر احمد مظفری؛ حسین پورسلطانی


3. تعیین رابطة ماهیت ورزش (انفرادی، اجتماعی، برخوردی و غیر برخوردی) و فعالیت های فراغتی بانوان ورزشکار و مقایسة آن با غیر ورزشکاران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-11

فرزاد غفوری؛ علی زارعی؛ بهناز خیراندیش بروجنی؛ معصومه یابنده


4. عوامل محیطی و روانشناختی- اجتماعی همبسته با فعالیت جسمانی در اوقات فراغتِ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-101

بهرام یوسفی؛ رضا صابونچی؛ بیتا سنگ سفیدی؛ مریم عسکری