کلیدواژه‌ها = مشتری
چالش‌ها و راهکارهای توسعه و همگانی سازی رشته شنا در ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 51-68

10.22084/smms.2020.21195.2536

سارا کشکر؛ محمدحسین قربانی؛ عارفه قنبری فیروزآبادی


الگوی ارتباطی توسعه تکریم ارباب رجوع در وزارت ورزش و جوانان

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 127-139

10.22084/smms.2020.21671.2593

فاطمه رئوفیان؛ سید محمدعلی میرحسینی؛ احمد ترکفر


طراحی الگوی ارزیابی راهبردی برنامه‌های ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تا افق 1404 با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 107-121

10.22084/smms.2020.21302.2545

عاطفه اسدزاده؛ قدرت اله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ علی صابری


بررسی سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان لوازم ورزشی (مطالعه موردی شهر شیراز)

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 37-45

محمد علی جهاندیده؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد