کلیدواژه‌ها = فعالیت جسمانی
تعداد مقالات: 3
1. عوامل محیطی و روانشناختی- اجتماعی همبسته با فعالیت جسمانی در اوقات فراغتِ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-101

بهرام یوسفی؛ رضا صابونچی؛ بیتا سنگ سفیدی؛ مریم عسکری


2. وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-72

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ نادر شوندی


3. تحلیل مسیر ارتباط فعالیت جسمانی با کیفیت زندگی و رضایت از زندگی معلمان زن میانسال شهر کرمانشاه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-76

بهرام یوسف یوسفی؛ بهشت احمدی؛ وحید تأدیبی