کلیدواژه‌ها = هیأت های ورزشی
تعداد مقالات: 3
1. بازنگری و بهینه سازی شاخص های ارزیابی عملکرد هیأت های ورزشی استان همدان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-47

غلامرضا شعبانی بهار؛ علی پارساجو


2. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه خودارزیابی زمان در مسؤولین هیأت های ورزشی استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-100

حسین پورسلطانی زرندی؛ رامین ایرجی نقندر