کلیدواژه‌ها = چالش ها
مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 65-79

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی


بررسی موانع و چالش های توسعۀ شنا در ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-12

سید محمد حسین رضوی؛ منصور فیروزی؛ فرزام فرزان