نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ویژگی های رفتاری و آشفتگی قبل از مسابقه بر اعتماد به نفس و موفقیت ورزشکاران انفرادی نخبه

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 117-128

نوشین اصفهانی؛ حمیدرضا قزلسفلو؛ علی مصطفی لو