نویسنده = وحید تأدیبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مسیر ارتباط فعالیت جسمانی با کیفیت زندگی و رضایت از زندگی معلمان زن میانسال شهر کرمانشاه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-76

بهرام یوسف یوسفی؛ بهشت احمدی؛ وحید تأدیبی