نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین موقعیت راهبردی و ارائة استراتژی توسعة ورزش همگانی در ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 15-28

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا