نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شناختی ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی مدیران عالی در سازمانهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22084/smms.2021.23960.2838

پروانه گلرد؛ داود عزیزی؛ مهدی سلیمی