نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23288.2759

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی