نویسنده = ���� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان‌ها (موردنگاری: استان خراسان رضوی)

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23056.2729

مهناز گل گلی؛ محمد کشتی دار؛ زهراسادات میرزازاده؛ رضا حیدری