نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل اندازه گیری توانمند سازی مربیان کشتی ایران

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23014.2724

علیرضا رحمتی تبریزی؛ عیاس خدایاری؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه