نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مضمون هوش فرهنگی از منظر مربیان بین المللی ایران

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.22643.2689

فهیمه سپهری؛ زهره مشکاتی؛ شیوا مولوی نیا