نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل توانمندسازهای تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.22007.2640

سعید نصرالهی؛ مظفر یکتایار؛ کورش ویسی؛ مژگان خدامرادپور