نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل چهار دهه پژوهش در ارتباط با موانع وچالش‌های ارتقاء زنان در پست‌های مدیریت ورزشی وغیر ورزشی کشور

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23002.2721

زهرا جامی عابد مقدم؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاده؛ محمد رضا اسماعیل زاده