نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل اندازه گیری توانمند سازی مربیان کشتی ایران

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23014.2724

علیرضا رحمتی تبریزی؛ عیاس خدایاری؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه


2. تأثیر مدل ذهنی بر نوآوری باز در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با نقش میانجی مدیریت استعداد

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 155-167

10.22084/smms.2020.21868.2620

الهام سعیدی؛ مهدی کهندل؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری