نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه خودارزیابی زمان در مسؤولین هیأت های ورزشی استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 91-100

حسین پورسلطانی زرندی؛ رامین ایرجی نقندر