نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه کیفی راهبردها و پیامدهای توسعه اقتصاد ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/smms.2022.23914.2825

مسعود محمدی عسکرآبادی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی


2. شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر ارتباط دانشکده‌های علوم ورزشی با مراکز رشد و پارک-های علم و فناوری

دوره 11، شماره 22، دی 1400

10.22084/smms.2021.23257.2757

سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ بهزاد فروغی؛ جرونیمو گارسیا فرناندز