نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین برنامة راهبردی توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران

دوره 8، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 45-60

10.22084/smms.2018.15491.2147

محسن عصاره دزفولی؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی