نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تراکم مادۀ معدنی استخوان ورزشکاران میانسال رشتۀ باستانی با ورزشکاران فوتبال و غیر ورزشکاران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 111-121

علی یلفانی؛ زهرا رئیسی؛ حسین عاشوری؛ مریم بانپرور؛ عاطفه یاراحمدی