نویسنده = محمد حسین علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. اثر شش هفته تمرینات هاپینگ بر روی تعادل پویای ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردیمچ پا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-151

محمد کریمی زاده اردکانی؛ محمد حسین علیزاده؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی


2. آیا طول عضلات همسترینگ دختران با میزان کایفوز آنان رابطه دارد؟

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 101-110

رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ سمیرا شهبازی؛ شهرزاد زندی