نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ویژگی های رفتاری و آشفتگی قبل از مسابقه بر اعتماد به نفس و موفقیت ورزشکاران انفرادی نخبه

دوره 2، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 117-128

نوشین اصفهانی؛ حمیدرضا قزلسفلو؛ علی مصطفی لو


2. امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 69-78

نوشین اصفهانی