نویسنده = احد شاهین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت موجود و اثر بخشی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری شهر تبریز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-42

سعید نیکوخصلت؛ یعقوب بدری آذرین؛ احد شاهین؛ سعید فتح اللهی؛ مریم فریدفتحی