نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش های اجرایی مادۀ 88 ( خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 73-84

مهرداد محرم زاده؛ شهروز غایب زاده؛ سخاوت توکلی انگوت