نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تبیین شاخص های موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل

دوره 10، شماره 20، دی 1399، صفحه 17-36

10.22084/smms.2020.19813.2429

مهدی توکل؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد