نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران ورزش از کارکردها، جایگاه و اهمیت ورزش با رویکرد توسعه ورزش

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 11-21

10.22084/smms.2021.22478.2676

محمد جعفری نسب؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ جواد فسنقری