نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه بازاریابی تجربی برندهای ورزشی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 23-33

مونا رضایی؛ مهرزاد حمیدی؛ نصراله سجادی؛ حبیب هنری