نویسنده = محمد رضا برومند
تعداد مقالات: 1
1. اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد رضا برومند؛ فاطمه احمدی